Aktuellt

Detta händer just nu på Bedinge Golfklubb

Kallelse Årsmöte 2020


 

Årsmöte 2020 i Bedinge Golfklubb

Du kallas härmed till årsmöte för verksamhetsåret 2019 i Bedinge Golfklubb, söndagen den 23 februari kl. 14.00.

Mötet hålls på Bedinge Golfklubb. Dagordning finns på nästa sida.

Medlem som önskar lämna fullmakt finner blankett för detta på hemsidan eller i receptionen på klubben.

Eventuella motioner skall vara inne senast den 23 Januari 2020

 

Välkommen till årsmötet

/Styrelsen för Bedinge Golfklubb.

Agenda!

Mötets öppnande 

§1. Fastställande av röstlängd för mötet.

§2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

§3. Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare.

§4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

§5. Fastställande av dagordning.

§6. Styrelsens verksamhetsberättelser samt resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret.

§7. Revisorernas berättelse över Styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.

§8. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser.

§9. Styrelsens beslut om verksamhetsplan, budget och medlemsavgift för det innevarande verksamhetsåret.

§10. Fastställande av antalet styrelseledamöter.

§11. Val av

a) klubbens ordförande för en tid av ett år.

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.

c) två revisorer, varav minst en bör vara godkänd eller auktoriserad jämte två suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta.

d) fyra ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall vara ordförande i densamma.

§12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

§13. Övriga frågor. (information och diskussion)

Handlingar under § 6 utdelas i samband med årsmötet. De finns också att hämta i vår receptionen från och med den 14 februari 2020./

Styrelsen för Bedinge Golfklubb.


 

 Relaterade nyheter

Medlemsträning! Post Image

Medlemsträning!

Här kommer fler tider! Finns 6 platser kvar på nedan tider! ...

BY : Per Kestola / apr 02, 2020

Läs mer

Träningskort 2020! Post Image

Träningskort 2020!

 Årets träningskoncept (Ersätter the 18club) Det är mycket roligare att träna golf tillsammans! Träningskortet 2020 är för dig...

BY : Per Kestola / mar 31, 2020

Läs mer

Medlemsträning Post Image

Medlemsträning

Kursen fulltecknad! Nya tider kommer! Välkomna till vårens medlemsträning för er med Hcp 27-54+! För priset av 695:- /person får man 5*50...

BY : Per Kestola / mar 30, 2020

Läs mer

Facebook

Nyhetsbrev

Sample Functionality

Hey...it would have been nice to have these buttons connected to iTunes and Stitcher for you, but I'm sure you can appreciate there are just too many variables to consider for a template. So getting this linked up to your particular podcast service is a task that will be left up to you.

BC Gurus