Aktuellt

Detta händer just nu på Bedinge Golfklubb

Kallelse Årsmöte 2019


 

Årsmöte 2019 i Bedinge Golfklubb

Du kallas härmed till årsmöte för verksamhetsåret 2018 i Bedinge Golfklubb, söndagen den 24 februari kl. 15.00.

Mötet hålls på Bedinge Golfklubb. Dagordning finns på nästa sida.

Medlem som önskar lämna fullmakt finner blankett för detta på hemsidan eller i receptionen på klubben.

Eventuella motioner skall vara inne senast den 24 Januari 2019

 

Välkommen till årsmötet

/Styrelsen för Bedinge Golfklubb.

 

 

 

Mötets öppnande

§1. Fastställande av röstlängd för mötet.

§2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

§3. Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare.

§4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

§5. Fastställande av dagordning.

§6. Styrelsens verksamhetsberättelser samt resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret.

§7. Revisorernas berättelse över Styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.

§8. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser.

§9. Styrelsens beslut om verksamhetsplan, budget och medlemsavgift för det innevarande verksamhetsåret.

§10. Fastställande av antalet styrelseledamöter.

§11. Val av

a) klubbens ordförande för en tid av ett år.

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.

c) två revisorer, varav minst en bör vara godkänd eller auktoriserad jämte två suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta.

d) fyra ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall vara ordförande i densamma.

§12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

§13. Övriga frågor. (information och diskussion)

Handlingar under § 6 utdelas i samband med årsmötet. De finns också att hämta i vår receptionen från och med den 15 februari 2019./

Styrelsen för Bedinge Golfklubb.


 

 Relaterade nyheter

Midsommardansen! Post Image

Midsommardansen!

Söndagen den 23/6 spelade 48 medlemmar  midsommardansen i fantastiskt sommarväder. Tävlingen spelades som en greensome i 2 klasser. A-klassen vanns ...

BY : BeGK Webb / jun 24, 2019

Läs mer

Nyhetsbrev! Post Image

Nyhetsbrev!

Rangehuset Som många av er noterat är bygget av vårt rangehus nu så långt kommit att vi sedan några veckor...

BY : Per Kestola / jun 20, 2019

Läs mer

Bedingeveckan 2019 Post Image

Bedingeveckan 2019

  Bedingeveckan startar söndagen den 7/7 med Cancergolfen. Tävlingarna pågår under hela veckan förutom lördag den 13/7 som ...

BY : Per Kestola / jun 18, 2019

Läs mer

Facebook

Nyhetsbrev

Sample Functionality

Hey...it would have been nice to have these buttons connected to iTunes and Stitcher for you, but I'm sure you can appreciate there are just too many variables to consider for a template. So getting this linked up to your particular podcast service is a task that will be left up to you.

BC Gurus