Aktuellt

Detta händer just nu på Bedinge Golfklubb

Kallelse Årsmöte 2019


 

Årsmöte 2019 i Bedinge Golfklubb

Du kallas härmed till årsmöte för verksamhetsåret 2018 i Bedinge Golfklubb, söndagen den 24 februari kl. 15.00.

Mötet hålls på Bedinge Golfklubb. Dagordning finns på nästa sida.

Medlem som önskar lämna fullmakt finner blankett för detta på hemsidan eller i receptionen på klubben.

Eventuella motioner skall vara inne senast den 24 Januari 2019

 

Välkommen till årsmötet

/Styrelsen för Bedinge Golfklubb.

 

 

 

Mötets öppnande

§1. Fastställande av röstlängd för mötet.

§2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

§3. Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare.

§4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

§5. Fastställande av dagordning.

§6. Styrelsens verksamhetsberättelser samt resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret.

§7. Revisorernas berättelse över Styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.

§8. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser.

§9. Styrelsens beslut om verksamhetsplan, budget och medlemsavgift för det innevarande verksamhetsåret.

§10. Fastställande av antalet styrelseledamöter.

§11. Val av

a) klubbens ordförande för en tid av ett år.

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.

c) två revisorer, varav minst en bör vara godkänd eller auktoriserad jämte två suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta.

d) fyra ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall vara ordförande i densamma.

§12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

§13. Övriga frågor. (information och diskussion)

Handlingar under § 6 utdelas i samband med årsmötet. De finns också att hämta i vår receptionen från och med den 15 februari 2019./

Styrelsen för Bedinge Golfklubb.


 

 Relaterade nyheter

Utslagsplatser Post Image

Utslagsplatser

Tillsammans kan vi göra underverk! Strax innan Jul &...

BY : Per Kestola / jan 11, 2019

Läs mer

Välkommen till Bedinge GK! Post Image

Välkommen till Bedinge GK!

Vi i Bedinge GK hälsar vår nya Pro Marcus Dahlberg varmt välkommen till oss! Marcus har lång erfarenhet som tränare...

BY : Per Kestola / jan 10, 2019

Läs mer

Kallelse Årsmöte 2019 Post Image

Kallelse Årsmöte 2019

  Årsmöte 2019 i Bedinge Golfklubb Du kallas härmed till årsmöte för verksamhetsåret 2018 i Bedinge Golfklubb, söndagen...

BY : Per Kestola / jan 09, 2019

Läs mer

Facebook

Nyhetsbrev

Sample Functionality

Hey...it would have been nice to have these buttons connected to iTunes and Stitcher for you, but I'm sure you can appreciate there are just too many variables to consider for a template. So getting this linked up to your particular podcast service is a task that will be left up to you.

BC Gurus