BOENDEBoka starttidMin Golf

Om Bedinge GK

Havsnära livskvalitet hela livet på Sveriges sydligaste golfbana!

-> Öppna upp Fullmaktsblankett

Stadgar för Bedinge Golfklubb

som är en ideell förening, stiftad 1931 och med hemort i Beddingestrand. Stadgarna är reviderade senast vid årsmöte den 24 feb 2019.

IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.

Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning

Vår verksamhetsidé

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Därför vill vi utforma vår idrott så att:

 • den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll,
 • alla som vill, oavsett etniskt ursprung, religion, ålder, kön, nationalitet.
  fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.
 • den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar,
 • de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet samt att
 • den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap

(Gällande från Riksidrottsmötet 1995)

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § ÄNDAMÅL

Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med idrottens verksamhetsidé. Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

2 § SAMMANSÄTTNING

Golfklubben består av de fysiska personer som har upptagits i klubben som

medlemmar.

3 § TILLHÖRIGHET M. M.

Golfklubben är medlem i Svenska Golfförbundet (SGF) och är därigenom

ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Klubben tillhör

Skånes golfdistriktsförbund (GDF) samt

Skånes idrottsförbund (DF).

Klubben är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. På begäran av Riksidrottsstyrelsen (RS), SGF:s styrelse (FS) eller respektive GDF- eller DF-styrelse är klubben skyldig att ställa klubbens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

4 § BESLUTANDE ORGAN

Golfklubbens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5 § FIRMATECKNING

Golfklubbens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en särskilt utsedd person eller flera. När det gäller de särskilt utsedda personerna avser det endast med den löpande verksamheten förenade åtgärder.

6 § VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR

Golfklubbens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden:

1 januari t.o.m. 31 december

7 § STADGETOLKNING

Uppstår fråga om tolkning av dessa stadgar eller om förhållande som inte är förutsett i stadgarna, avgörs frågan av nästkommande årsmöte eller i trängande fall av styrelsen.

8 § STADGEÄNDRING

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

Beslut om ändring av föreningens stadgar skall alltid insändas till SGF och GDF. SGF och GDF har härvid rätt att påkalla ändring av stadgarna om de strider mot överordnade stadgar, bestämmelser och beslut eller på annat sätt anses vara olämpliga.

9 § UPPLÖSNING AV GOLFKLUBBEN

För upplösning av golfklubben krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av klubben skall anges att klubbens tillgångar skall användas till bestämt golffrämjande ändamål. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart sändas in till SGF.

9 a § FÖRFOGANDE ÖVER KLUBBENS TILLGÅNGAR

Beslut om att överlåta eller låta inteckna eller pantsätta golfklubbens fasta egendom ska fattas av årsmöte. Detsamma gäller beslut om att upplåta nyttjanderätt i sådan egendom, utom i fall då det gäller del av ett hus. Årsmötets beslut är giltigt om minst tre fjärdedelar av de röstande har gått med på beslutet.

GOLFKLUBBENS MEDLEMMAR

10 § MEDLEMSKAP

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den till vilken styrelsen överlämnat beslutanderätten härom.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om särskilda skäl föreligger såsom hänsyn till arten eller omfattningen av golfklubbens verksamhet eller om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta klubbens ändamål eller intressen. Ansökan får också avslås om sökanden tidigare varit medlem och utträtt enligt 11 § 2 stycket och inte till ansökan fogar de uteblivna inbetalningarna som föranlett utträdet.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas och vad sökanden har att iaktta enligt 15 kap. RF:s stadgar om han önskar överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar skriftligen avsändas till den som fått avslag på sin ansökan. Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde senast inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar.

Genom beslut av årsmötet får person på förslag av styrelsen väljas till hedersmedlem i klubben. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgifter till klubben.

11 § UTTRÄDE

Medlem som önskar byta till billigare medlemskap eller vill utträda ur golfklubben skall skriftligen meddela klubben detta senast den 31 oktober under löpande kalenderår. Sker ej detta, anses medlemskapet omfatta också nästkommande kalenderår med skyldighet att erlägga för det året stadgad avgift.

12 § UTESLUTNING

Medlem får inte uteslutas ur golfklubben av annan anledning än att han motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat klubbens intressen.

Härvid skall beaktas om han tidigare tilldelats varning.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får medlemmen tilldelas varning. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas innan medlemmen beretts tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, därvid medlemmen skall underrättas om skälen till den tilltänkta åtgärden. Beslut om uteslutning eller varning fattas av styrelsen. Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid, längst 6 månader från dagen för beslutet. I beslut enligt ovan skall skälen redovisas och vad medlemmen har att iaktta enligt 15 kap. RF:s stadgar om han önskar överklaga beslutet. Beslut skall avfattas skriftligen och inom tre dagar sändas till den beslutet avser. Beslut får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt 15 kap. RF:s stadgar.

13 § MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 • har rätt till information om klubbens verksamhet,
 • skall betala de avgifter som beslutas av årsmöte,
 • skall bistå klubben med lån (kapitalinsats) i den omfattning och på de villkor som beslutas av årsmöte,
 • skall erhålla revers vid inbetalning av medlemslån,
 • skall följa klubbens stadgar och de beslut som fattats av klubbens organ samt följa de i § 3 nämnda organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut,
 • har efter utträde ur klubben rätt till återbetalning av lån till klubben så snart styrelsen finner detta möjligt dock, senast ett år efter utträdet,
 • har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben.

14 § DELTAGANDE I DEN IDROTTSLIGA VERKSAMHETEN

Medlem har rätt att delta i golfklubbens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten.

Medlem får, om inte klubbens styrelse beslutar annat, delta i tävling eller uppvisning enligt de bestämmelser som utfärdats av SGF.

ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE

15 § TIDPUNKT, KALLELSE

Klubbens Årsmöte hålles senast den 1 mars. Tid och plats för mötet bestäms av Styrelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista för Årsmötet skall senast tre veckor före mötet tillsändas medlemmarna via e-post, visas på klubbens hemsida och anslås på klubbens anslagstavla. Till medlemmar som inte har e-postadress registrerad i GIT sänds kallelsen per post. Kallelsen skall tillsändas en per hushåll.

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse och styrelsens beslut om verksamhetsplan och budget, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande skall i förekommande fall, senast en vecka före årsmötet finnas tillgängliga, i tryckt form, på plats som anges i kallelsen och skall tillhandahållas på mötet.

16 § FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS AV ÅRSMÖTE

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag till ärenden att behandlas av årsmötet.

Motion (förslag) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionen.

17 § RÖSTRÄTT SAMT YTTRANDE- OCH FÖRSLAGSRÄTT

Rösträtt på årsmötet har de medlemmar som har fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben och under mötesåret fyllt lägst 15 år.

Rösträtten är personlig. Vid förhinder för röstberättigad medlem får rösträtten dock utövas genom ombud. Ombud, som skall uppvisa skriftlig, dagtecknad fullmakt, får inte företräda fler än en medlem och skall själv vara medlem i föreningen.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. Närvarande representanter för RF, DF, SGF och GDF har yttranderätt på mötet.

18 § BESLUTFÖRHET

Årsmötet är beslutfört med det antal röstberättigade medlemmar som, enligt upprättad röstlängd, är närvarande på mötet.

19 § BESLUT OCH OMRÖSTNING

 • Beslut fattas med ja- eller nej rop eller efter omröstning (votering) om sådan begärs. Beslut efter ja/nej-rop (utan omröstning) är fattat med acklamation
 • Beslut enligt 8 och 9 §§ avgörs med där angiven röstmajoritet (kvalificerad majoritet).
 • Beslut avseende val avgörs så att den/de väljs som erhåller högsta antalet avgivna röster (enkel relativ majoritet).
 • Övriga beslut avgörs så att bifall kräver mer än hälften av antalet avgivna röster (enkel absolut majoritet).
 • Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.
 • Vid omröstning som ej avser val gäller, vid lika röstetal, det förslag som biträds av mötets ordförande, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag

20 § VALBARHET

Valbar till golfklubbens styrelse och valberedning är endast röstberättigad medlem i klubben.

Arbetstagare inom klubben får inte väljas till ledamot av styrelse, valberedning eller till revisor i klubben.

Den som är styrelseledamot i klubben eller dess dotteraktiebolag får inte väljas till revisor i klubben.

Klubben bör ha en sådan sammansättning i styrelse, valberedning, kommittéer och andra organ att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.

21 § ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelser samt resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret.
 7. Revisorernas berättelse över Styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Styrelsens beslut om verksamhetsplan, budget och medlemsavgift för det innevarande verksamhetsåret.
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
 11. Val av
  a) Klubbens ordförande för en tid av ett år.
  b) Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
  c) Två revisorer, varav minst en bör vara godkänd eller auktoriserad jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta.
  d) Fyra ledamöter i valberedningen före en tid av ett år, av vilka en skall vara ordförande i densamma.
 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 13. Övriga frågor. (information och diskussion)

22 § EXTRA ÅRSMÖTE

Styrelsen får kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen ska kalla medlemmarna till extra möte om

 1. en revisor eller minst en tiondel av klubbens röstberättigade medlemmar skriftligen begär det och anger skälen för begäran,
 2. antalet styrelseledamöter inklusive suppleanter går ned under det antal som anges i 25 § och det medför att styrelsen inte kan uppfylla kravet på beslut för het enligt 27 § vid styrelsemöte som ska hållas, eller
 3. det kan antas att klubben inte kan betala sina förfallna skulder eller att sådan oförmåga inträder inom kort.

När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte. Mötet skall hållas inom två månader från kallelsen.

Kallelse med förslag till föredragningslista och eventuella handlingar skall senast sju dagar före årsmötet tillsändas medlemmarna via brev (poststämpel) eller epost, om sådan är anmäld, och anslås på klubbens anslagstavla. Kallelsen skall tillsändas en per hushåll.

Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den eller de som begärt mötet utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt, beslut förhet samt beslut och omröstning på extra årsmöte gäller det som anges i §§ 17, 18 och 19.

VALBEREDNING

23 § SAMMANSÄTTNING, ÅLIGGANDEN

Valberedningen består av ordförande och tre övriga ledamöter valda av Årsmötet. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Styrelsens ordförande skall adjungeras till valberedningen. Senast fyra veckor före Årsmötet skall valberedningen överlämna sitt förslag till styrelsen.

REVISION

24 § REVISION

Revisorerna är valda av medlemmarna och skall för deras räkning mellan årsmöten granska styrelsens arbete. Minst en ordinarie revisor samt suppleant bör vara godkänd eller auktoriserad. Revisor behöver inte vara medlem i klubben.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av golfklubbens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Klubbens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast fem veckor före årsmötet.

Revisorerna skall, i enlighet med god revisionssed, granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast tre veckor före årsmötet.

STYRELSE

25 § SAMMANSÄTTNING

Styrelsen består av ordförande och högst 8 övriga ledamöter. Styrelsen bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.

26 § ÅLIGGANDEN

När årsmöte inte är samlat är styrelsen golfklubbens beslutande organ och ansvarar för klubbens angelägenheter. Styrelsen skall - inom ramen för överordnade och dessa stadgar - svara för klubbens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

 • tillse att klubben följer gällande lagar och bindande regler.
 • verkställa av årsmötet fattade beslut.
 • till klubbens Årsmöte framlägga verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning.
 • Upprätta och besluta om innevarande års verksamhetsplan och budget.
 • med arbetsgivaransvar planera, leda och fördela arbetet inom klubben.
 • ansvara för och förvalta klubbens medel samt redovisa dessa enligt god redovisningssed.
 • lämna revisorerna de upplysningar och handlingar som behövs för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt stadgarna och god revisionssed.
 • förbereda årsmöte.
 • i särskild arbetsordning meddela föreskrifter och riktlinjer gällande Styrelsens, kommittéernas och Klubbchefens arbete.

Styrelsens, kommittéernas och Klubbchefens arbete. Ordföranden är klubbens officiella representant och skall leda styrelsens förhandlingar och arbete. Vid ordförandens förfall skall vice ordföranden eller annan inom styrelsen som styrelsen utser träda in i ordförandens ställe.

I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.

27 § KALLELSE, BESLUTFÖRHET OCH OMRÖSTNING

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begärt det. Kallelse till sammanträde skall i god tid tillställas samtliga styrelseledamöter med uppgift om vilka ärenden som skall behandlas vid sammanträdet.

Styrelsen är beslutför när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande.

För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordföranden. Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden. Avvikande mening skall antecknas till protokollet. Protokoll skall föras i nummerföljd.

28 § ÖVERLÄMNANDE AV BESLUTANDERÄTTEN

Styrelsen får överlämna sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté, annat organ i golfklubben, enskild medlem

eller anställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

29 § JÄV

En styrelseledamot eller anställd får inte handlägga frågor rörande avtal mellan honom och föreningen. Han får inte heller handlägga frågor om avtal mellan föreningen och tredje man, om han i frågan har ett väsentligt intresse som kan vara stridande mot föreningens. Med avtal jämställs rättegång eller annan talan.

Banstatus & Öppettider

Restaurang

Välkomna in och njut av en god måltid i vår golfrestaurang - hål 19!.
Mån - Fred:
09,00-16,00 lunch serveras mellan 11,30-14,30.
Helger:
09,00-16,00 a lá carte meny!

Reception / Shop

För tidsbokning och övrig information kontakta vår reception..
Mån - Fred:
08:30-14:00 Måndagar STÄNGT!
Helger:
09:00-13:00

Status golfbanan

Vid frost spelas banan på provisoriska greener . Vid spel på provisoriska greener så är greenfeen 200 kr.. OBS! Restaurangen och samtliga toaletter i och på banan är stängda den 2/11 pga renspolning av vattenledningar.
Mån - Fred:
08.00 - 16,30 (Bokningsbara tider)
Helger:
08.00 - 16,30 (Bokningsbara tider)

Kalender

Bedinge Golfklubb

Sveriges sydligaste golfklubb.
Golfbanevägen 10
231 75 Beddingestrand
0410-25514
KONTAKTA OSS