Boka BoendeStällplatser

Om Bedinge GK

Havsnära livskvalitet hela livet på Sveriges sydligaste golfbana!

STADGAR Bedinge GK

 För Bedinge Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1931

Stadgarna fastställda 2023-02-19

Stadgarna ändrade 2023-02-19

1 kap      Organisation

1 §  Ändamål

Golfklubben har som övergripande ändamål att bedriva och utöva idrotten golf enligt definition i Svenska Golfförbundets stadgar.

Golfklubben ska även möjliggöra att medlemmarna ges möjlighet att på Golfanläggningen, i Golfklubbens eller annans regi, bedriva och utöva bl.a. Padel och Boule.

I ändamålet ovan inryms också att tillhandahålla en golfanläggning och bedriva verksamheter som är angivna i 2 kap 2 – 5 §§.

Golfklubben ska verka för att medlemmarna kan utöva idrotten golf i enlighet med Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund (1 kap. RF:s stadgar). Klubben ska

i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfriidrott.

2 § Namn och hemort (säte)

Golfklubbens fullständiga namn är Bedinge GK

Golfklubbens organisationsnummer är 847000–0061

Golfklubben har sin hemort i Trelleborgs kommun.

Sammansättningen

Golfklubben består av de fysiska personer som harbeviljats medlemskap i Golfklubben.

Tillhörighet

Golfklubben är medlem i Svenska Golfförbundet (SGF)och är därigenom även ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Genom dessa medlemskap är Golfklubben även medlem i RF-SISU-distriktet Skåne och Skånes Golfdistriktsförbund (GDF).

Golfklubben är skyldig att följa ovan nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och fattade beslut.

På begäran av RF och övriga organ enligt 8 kap. 5RF:s stadgar, är Golfklubben skyldig att lämna uppgifter m.m.

3 § Beslutande organ

Golfklubbens beslutande organ är årsmötet, extraårsmöte och styrelsen.

4 § Verksamhets- och räkenskapsår

Golfklubbens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december.

5 § Firmateckning

Golfklubbens firma tecknas av styrelsen gemensamt.

Styrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätten till två styrelseledamöter gemensamt eller till en eller flera särskilt utsedda personer.

Den som genom delegation fått fullmakt att företräda Golfklubben ska återrapportera till styrelsen.

6 § Stadgetolkning

Uppstår fråga om tolkning av dessa stadgar eller omförhållande som inte är förutsett i stadgarna, avgörs frågan av nästkommande årsmöte eller, i brådskande fall som inte kan invänta ett årsmöte, av styrelsen.

7 § Stadgeändring

Årsmötet beslutar om ändring av Golfklubbens stadgar. För ändring krävs att förslaget biträds av minst 2/3 av antalet lämnade röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen lämnas av såväl medlem som styrelsen i form av motion eller proposition till årsmötet. För beslut krävs enligt 4 kap 1 § att frågan om ändring av stadgarna varit med i föredragningslistan med möteshandlingarna till årsmötet.

Beslut om stadgeändring ska alltid i efterhand insändas till SGF och GDF.
SGF har härvid rätt att påkalla ändring av stadgarna om de strider motöverordnade stadgar, bestämmelser och beslut eller på annat sätt anses vara olämpliga.

8 § Upplösning av Golfklubben

Årsmötet beslutar om upplösning av Golfklubben. För upplösning krävs att förslaget biträds av minst 2/3 av antalet lämnade röster.

Förslag till upplösning av Golfklubben får skriftligen lämnas av såväl medlem som styrelsen i form av motion eller proposition till årsmötet. För beslut krävs enligt 4 kap 1§ att frågan omändring av stadgarna varit med i föredragningslistan med möteshandlingarna till årsmötet.

Golfklubbens nettotillgångar efter slutlig reglering av samtliga skulder och förpliktelser ska användas till en bestämd golf främjande ändamål som ska omfattas och framgå av årsmötets beslut.

Vidare ska årsmötet besluta om var Golfklubbenshandlingar m.m ska arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande.

Kopia av årsmötets protokoll, revisionsberättelse samt balans- och resultaträkningar, ska omedelbart efter årsmötet skickas till SGF.

9 § Redovisning av verksamheten

Golfklubben ska följa bokföringslagens regler om löpandebokföring av alla ekonomiska transaktioner samt i enlighet med god redovisningssed upprätta en resultat- och balansräkning. Golfklubben ska i egenskap av moderförening i Golfkoncernen följa tillämpliga regler förredovisning av koncern.

Styrelsen ska årligen sammanfatta såväl Golfklubbens som Golfkoncernens verksamhet i en skriftlig verksamhetsberättelse samt upprätta en årsredovisning som innehåller en förvaltningsberättelse, balans-och resultaträkning med noter till dessa samt en kassaflödesanalys.

2 kap  Golfanläggningen och golfbanan

1 § Golfkoncernen

Golfklubben är majoritetsägare i bolaget Bedinge GK AB, org nr 559349–4866 varsändamål är att inom ramen för Golfklubbens ändamål driva, förvalta och utveckla golfverksamhet på Golfanläggningen. Tillsammans formar Golfklubben och GolfAB en koncern som fortsättningsvis benämns Golfkoncernen

Golfklubben har upplåtit Golfbanan med nyttjanderätt till GolfAB, för bolagets ändamål, och återhyr Golfbanan för idrottsverksamhet i enlighet med ett mellan partner tecknat nyttjanderättsavtal.

2 § Golfanläggningen

Golfanläggningen är belägen på Lilla Beddinge 24:1,Golfbanevägen 10 231 76 Beddingestrand i Trelleborgskommun

På Golfanläggningen finns en golfbana på 18 banvärderade golfhål, övningsfält, golfstudio med simulatorgolf och omklädningsrum.

På Golfanläggningen finns också 2 st padelbanor.

Golfanläggningen med Golfbanan och tillhörande fast egendom och byggnader ägs, förvaltas och drivs av Golfkoncernen. Golfkoncernen förfogar över Golfanläggningen med Golfbanan och tillhörande fast egendom och byggnader genom markarrende och hyresavtal.

3 § Tränarverksamheten

Golfklubben kan besluta att tränarverksamheten i Golfklubben ska bedrivas i Golf AB:s eller annans regi inklusive att tränare bedriver egen näringsverksamhet.

4 § Golfshop och träningsområden

Golfshop och träningsområden finns på Golfanläggningen och ska drivas antingen i Golfkoncernens eller annans regi.

5 § Restaurangverksamheten

Restaurang- och kioskverksamheten finns på Golfanläggningen ska drivas antingen i Golfkoncernens eller annans regi.

6 § Förfogande över Golfkoncernens tillgångar

Beslut om att överlåta eller låta inteckna eller pantsätta Golfkoncernens fastaegendom ska fattas av årsmötet i Golfklubben. Detsamma gäller beslut om att upplåta nyttjanderätt i sådan egendom, utom ifall då det gäller del av ett hus.

Årsmötets beslut är giltigt med biträde av minst 2/3av antalet lämnade röster.

7 § Nyttjande och tillgång till Golfbanan och Golfanläggningen

Rätt att spela på Golfbanan har:

·       medlem i Golfklubben som erlagt beslutade avgifter till Golfklubben och GolfAB,

·       greenfeegäst som erlagt av GolfAB beslutade avgifter för spel,

·       den som av annat skäl medges spel på golfbanan.

 Styrelsen för GolfAB beslutar om avgifter förgreenfeespel samt övriga villkor för bokning och spel på Golfbanan ochnyttjande av övriga delar av Golfanläggningen.

 

3 kap      Golfklubbens medlemmar

1 §  Medlemskap

Medlemskap beviljas av Golfklubben på ansökan från person som stödjer Golfklubbens ändamål. Golfklubben har rätt att pröva ansökningarna och bevilja medlemskap i den takt som medges av tillgängligheten till spel på Golfanläggningen.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta Golfklubbens ändamål, idrottensvärdegrund eller på annat sätt skada Golfklubbens intressen. Ansökanfår också avslås om sökanden tidigare varit medlem och utträtt enligt
3 kap 5 § 3 st och inte med ansökan reglerar de avgifter som för anlade utträdet.

Medlemskap beviljas av styrelsen eller till den person(er)som styrelsen delegerat beslutanderätten. Styrelsen kan också besluta att medlemsansökningar och beviljande av medlemskap ska ske via en automatisk digital process.

Medlemskapet gäller tills vidare.

Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen. Innan sådant beslut fattas ska personen i fråga ges tillfälle att inom viss tid, minst 14 dagar, yttra sig över de omständigheter som äran ledningen till att medlemskapet ifrågasätts.

I beslutet ska skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande ska iaktta för att överklaga beslutet.

Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen skickas till den som fått avslag på medlemsansökan.

Beslut att avslå medlemsansökan får överklagas till SGF av den sökande inom tre veckor.

Hedersmedlemskap

Genom beslut på årsmötet får person på förslag av styrelsen väljas till hedersmedlem i Golfklubben. Årsmötet beslutar även om vilka avgifter hedersmedlemmen befrias från att betala.

Medlemslån

I händelse av att styrelsen, efter föredragning, föreslår att medlem ska låna ut ett belopp till Golfklubben gäller följande. Medlem ska låna ut ett av årsmötet fastställt belopp till Golfklubben för de ändamål som årsmötet beslutat om. Medlemmen och Golfklubben är bundna av de villkor som gällde vid utlåningstillfället eller som Medlemmen och Golfklubben senare kommit överens om efter beslut på årsmöte.

Medlem ska erhålla revers vid inbetalning av medlemslån till Golfklubben.

Medlem har efter utträde eller uteslutning ur Golfklubben rätt till återbetalning av medlemslånet så snart styrelsen finner detta möjligt, dock ska återbetalning ske senast ett år efter utträdesdagen.

2 § Rättigheter och skyldigheter

Medlem

·      ska följa dessa stadgar och de beslut som fattats av Golfklubben samt följa de i 1 kap 4 § nämnda organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut,

·      ska betala medlemsavgift till Golfklubben, spelavgift till GolfAB samt övriga avgifter som beslutas av Golfklubben och GolfAB,

·      ska alltid tillse att korrekt postadress, telefonnummer och e-postadress är antecknad i medlemsregistret GIT via MIN GOLF

·      har rätt att nyttja Golfbanan och Golfanläggningen enligt bestämmelserna i 2 kap 7 §,

·      har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,

·      har rätt till kontinuerlig information om Golfkoncernens angelägenheter och ekonomiska ställning,

·      har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av Golfklubben,

·      accepterar genom sitt medlemskap i Golfklubben att Golfkoncernen behandlar personuppgifter för ändamålet att administreraverksamheten enligt Golfklubbens ändamål,

·      har rätt att få information enligt gällande dataskyddslagstiftning om den personuppgiftsbehandling som medlemskapet i Golfklubben, och rättigheten att spela på GolfAB:s Golfanläggning, medför.

·      accepterar genom sitt medlemskap att personuppgifter behandlas för åliggande och skyldigheter som följer av medlemskapet i Golfklubben och rättigheten att spela på GolfAB:s Golfanläggning.

 

3 § Medlemskategorier och avgifter till Golfklubben och GolfAB

Årsmötet ska besluta om

·      Medlemskategorier och medlemsavgift i Golfklubben,

·      Spelavgift i GolfAB som beroende på val av spelavgiftskategori ger rätt
till spel på Golfbanan

·      Avgifter till Golfklubben och GolfAB vid försenad betalning

·      Övriga villkorför betalning för medlems- och spelavgifter

Medlemsavgiften och spelavgiften gäller för ett helt verksamhetsår (12 månader). Medlem har inte rätt till återbetalning av inbetald medlemsavgift och spelavgift i händelse av utträde eller uteslutning under pågående verksamhetsår.

Styrelsen administrerar hanteringen av medlems- och spelavgifterna och beslutar om fakturering- och betalmodeller. Om Golfklubben eller GolfAB medgett medlemmen att delbetala medlems- eller spelavgift över en längre tidsperiod, och medlemmen inte fullgör sådan betalning, har Styrelsen rätt att kräva att medlemmen ska slutbetala medlems- eller spelavgiften i enlighetmed dessa stadgar och de regler som årsmötet beslutat.

Betalningsskyldighet inträder för senast valdmedlems- och spelavgift vid övergången till nytt verksamhetsår. Byte av medlems- och spelkategori ska göras senast den 15 november året före verksamhetsåret. Betalningsskyldigheten gäller för såväl avgifter till Golfklubben som till GolfAB.

Medlem har rätt att återfå eventuell förskottsbetalning av medlems- eller spelavgift som betalats till Golfklubben eller GolfAB innan betalningsskyldighet inträtt enligt föregående stycke.

4 § Deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i Golfklubbensidrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Golfklubben har dessutom rätt att uppställa särskilda villkor för utövande av vissa uppdrag.

Medlem får, om inte Golfklubbens styrelse beslutar annat, delta i tävling eller uppvisning enligt de bestämmelser som utfärdats av SGF.

Vid deltagande i tävling eller uppvisning samt vid spel (träning) på annan golfanläggning, representerar medlemmen alltid Golfklubben.

5 § Utträde

Medlem, som önskar utträda ur klubben, ska skriftligen anmäla detta samt ange fr.o.m. vilket datum utträdet ska gälla. Golfklubben ska skyndsamt bekräfta medlemmens utträde.

Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser enligt dessa stadgar ska anmodas att göra detta inom 30 dagar efter det att medlemmen mottagit skrivelse härom. Underlåter medlemmen att besvara skrivelsen, eller att betala avgifterna trots att styrelsen inte beviljat ytterligare anstånd, ska medlemmen anses ha anmält sitt utträde.

Om inte annat beslutas upphör medlemskapet när medlemmen avförs från medlemsförteckningen. Personen ska underrättas om att medlemskapet har upphört.

Uteslutning

Medlem får uteslutas ur Golfklubben om medlemmen motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot idrottens värdegrund, dessa stadgar, eller på annat sätt skadat Golfklubbens intressen.

Medlem får också, utan iakttagande av 3 kap 5 § 3, utesluta som medlemmen, trots anmodan, inte har betalat medlems- eller spelavgift enligt3 kap 3 § till Golfklubben eller GolfAB.

Uteslutning gäller tills vidare. Beslut om uteslutning får dock begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen en varning.

Beslut om uteslutning eller varning ska avfattasskriftligen av styrelsen.

Styrelsen måste, innan slutligt beslut fattas om uteslutning eller varning, ge medlemmen möjlighet att inom lägst 14 dagar från erhållandet av styrelsens skriftliga information i ärendet, skriftligen yttra sig över de omständigheter och händelser som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.

I det slutliga skriftiga beslutet ska de närmare omständigheter och händelser som utgör skäl till uteslutningen eller varningen redovisas. Beslutet ska också innehålla uppgifter om tidsfrist och vad medlemmen i övrigt behöver göra för att överklaga beslutet enligt 3 kap 6 §. Beslutet ska inom tredagar från dagen för beslutet skickas till medlemmen.

6 § Överklagande

Styrelsens beslut att vägra medlemskap, förklara medlemskap som upphört, meddela varning eller att utesluta medlem får överklagas till SGF av den berörde. Överklagandet ska göras enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar inom tre veckor från meddelat beslut.

7 § Medlemskapets upphörande

Beslut om medlemskapets upphörande gäller inte förrän klagotiden gått ut, eller då beslut överklagats, ärendet blivit slutligt avgjort.

 

4 kap      Årsmöte och extra årsmöte  

 

Golfklubben genomför två årliga möten i form av ett vårmöte och ett höstmöte som tillsammans utgör årsmötet.
1 § Tidpunkt och kallelse

Årsmötet, som är Golfklubbens och Golfkoncernens högsta beslutande organ, ska hållas senast fyra (4) månader räknat från räkenskapsårets slut.

Styrelsen beslutar om årsmötet ska hållas på en fysisk plats med fysiskt närvarande medlemmar, eller genom elektroniskuppkoppling (digitalt möte), i en kombinerad form av fysiskt och digitalt möte (hybridmöte) eller i form av fysiskt möte där medlemmarna samlats på mer än en fysisk plats och är sammanlänkade med ljud och bild (videokonferens).

Kallelse till årsmöte utfärdas av styrelsen delsgenom en kungörelse senast två (2) månader före årsmötet, dels genom utsändande av föredragningslista med möteshandlingar senast
två (2) veckor före årsmötet.

I kungörelsen ska alltid anges tid och plats för årsmötet samt påminnelse om medlemmarnas motionsrätt.

Kungörelsen och föredragningslista med möteshandlingar ska alltid dels publiceras på Golfklubbens hemsida, dels distribueras med e-post till av medlemmarna antecknade
e-postadresser i medlemsregistret.

Beslut om stadgeändring eller fråga av större betydelse för Golfklubben, Golfkoncernen eller medlemmarna får inte fattas omfrågan inte varit med i föredragningslistan med möteshandlingarna till årsmötet.

Utöver föredragningslistan (dagordningen) ska möteshandlingarna omfatta verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med ekonomisk plan, styrelsens förslag, inkomna motioner med styrelsens yttranden samt valberedningens förslag med redovisning av inkomna namnförslag.

 2 § Proposition och motion

Såväl medlem (motion) som styrelse (proposition) får lämna skriftliga förslag till årsmötet.

Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast fyra (4) veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avgeskriftligt yttrande över inkommen motion.

3 § Sammansättning och beslutsförhet

Årsmötet består av närvarande röstberättigade medlemmar. Vid förhinder får medlemmen företrädas av ombud. Ombud får enbart företräda en medlem. Ombud, som ska uppvisa skriftlig fullmakt, får inte företräda fler än en medlem och ska själv vara röstberättigad medlem i klubben. Vårdnadshavare har dock alltid, oavsett medlemskap, rätt att företräda sinaomyndiga men röstberättigade barn.

Mötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar och ombud som är närvarande

på mötet, enligt upprättad röstlängd.

4 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt

För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:

·     att medlemmen under mötesåret fyller lägst 15 år,

·      att medlemskap har beviljats senast två månader före årsmötet, och

·      att förfallna avgifter har betalats senast tvåmånader före årsmötet.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på årsmötet.

Yttranderätt på mötet tillkommer även närvaranderepresentanter för SGF och GDF samt

den som mötet medger sådan rätt.

5 § Ärenden vid årsmötet

Ärenden vid Årsmötet

Vid vårmötet ska följande ärenden behandlas och protokollföras:

1)                 Fastställande av röstlängd för mötet.

2)                 Va lav ordförande och sekreterare för mötet.

3)                 Val av två protokollsjusterare och rösträknare.

4)                 Fråga om medlemmarna har kallats till årsmötet på rätt sätt och i rätt tid.

5)                 Fastställande av föredragningslista.

6)                 Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning och årsbokslut för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret för Golfklubben och Golfkoncernen.

7)                 Föredragning av revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret av Golfklubben och Golfkoncernen.

8)                 (a)Fastställande av resultat- och balansräkning i Golfklubben samt överföring av överskott/underskott i ny räkning.
                    (b) Direktiv till styrelsen inför beslut på bolagsstämman i GolfAB angående fastställande av resultat- och balansräkning i GolfAB samt disposition av vinst/förlust.

9)                 (a) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen i Golfklubben för den tid revisionen avser.
                   (b) Direktiv till styrelsen inför beslut på bolagsstämman i GolfAB angående ansvarsfrihet för styrelsen i GolfAB för den tid revisionen avser.

10)              Behandlingav styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

11)              Fastställandeav antalet övriga styrelseledamöter.

12)              Föredragning av valberedningens förslag till styrelse, revisorer och valberedning samt nominering av andra kandidater.

13)              Valav
                  (a) klubbens ordförande för en tid av ett (1) år;

                  (b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år;

                   (c) en (1) revisor jämte en (1) suppleant för en tid av ett (1) år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

                   (d) fyra (4) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en ska utses till ordförande;

                   (e) direktiv till styrelsen inför beslut på bolagsstämman om val av ordförande, styrelseledamöter och revisor i GolfAB.

14)              Övrigafrågor, information, frågestund och allmän diskussion.

 

Ärendenvid höstmötet

Vid höstmötet ska följande ärenden behandlas och protokollföras:

1)                 Fastställande av röstlängd för mötet.

2)                 Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3)                 Val av två protokollsjusterare och rösträknare.

4)                 Fråga om medlemmarna har kallats till mötet på rätt sätt och i rätt tid.

5)                 Fastställande av föredragningslista.

6)                 (a) Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter i Golfklubben för det kommande verksamhetsåret.

                     (b) Fastställande av spelavgifter och övriga avgifter i GolfAB för det kommande verksamhetsåret.

7)                 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomiskt plan för det kommandeverksamhets- och räkenskapsåret i Golfkoncernen.

8)                 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

9)                 Övriga frågor, information, frågestund och allmän diskussion.

6 §  Valbarhet

Enbart röstberättigad medlem i Golfklubben är valbar till styrelse och valberedning i Golfkoncernen.

Arbetstagare inom Golfkoncernen får inte väljas till ledamot i styrelse, valberedning eller till revisor eller revisorssuppleant i Golfkoncernen.

Den som är styrelseledamot i Golfkoncernen får inte väljas till revisor.

7 § Extra årsmöte

Styrelsen får kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen ska kalla medlemmarna till extra årsmöte om en revisor eller minst en tiondel av klubbens röstberättigade medlemmar skriftligen begär det och anger skälen för begäran.

Styrelsen ska också kalla medlemmarna till extraårsmöte om antalet styrelseledamöter understiger det antal som anges i 7 kap 1§ och det medför att styrelsen inte kan uppfylla kravet på beslutsförhet enligt 7kap 3 §, eller det kan antas att Golfklubben eller GolfAB inte kan betala sinaförfallna skulder eller att sådan oförmåga inträder inom kort.

När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med föredragningslista och möteshandlingar ska dels publiceras på Golfklubbens hemsida, dels distribueras med e-post till av medlemmarna antecknade e-postadresser i medlemsregistret.

Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den eller de som begärt mötet utfärda kallelse i enlighet medföregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast den eller de frågor som angetts i förslaget till föredragningslista behandlas på mötet.

Det som anges i 4 kap 1 § gäller i tillämpliga delar.

8 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller omså begärs efter omröstning (votering). Omröstning sker öppet. Om röstberättigadmedlem begär det ska dock val ske slutet. Beslut bekräftas med klubbslag.

Frågor enligt 1 kap 9 och 10 samt 2 kap 6 §§ avgörsgenom kvalificerad majoritet i form av minst 2/3 av antalet lämnade röster.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativmajoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda)oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet lämnade röster.

Alla andra frågor avgörs genom absolut majoritet,vilket kräver mer än hälften av antalet lämnade röster.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid likaröstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet förutsatt att mötesordförandenär röstberättigad medlem. I annat fall avgör lotten. Vid val ska i händelse avlika röstetal lotten avgöra.

9 § Ikraftträdande

Beslut fattade av årsmötet gäller från årsmötetsavslutande om inte annat beslutas och antecknas i protokollet.

10 §          Protokoll

Vid årsmöte ska protokoll föras och undertecknas av mötets ordförande och sekreterare samt valda protokollsjusterare.

Protokollet ska följa föredragningslistan. Samtliga yrkanden inklusive tilläggs- och ändringsrykanden ska antecknas av mötessekreteraren i protokollet.

Alla beslut som fattas av årsmötet ska protokollföras. Vid personval ska samtliga kandidater antecknas i protokollet med de röster de erhållit.

Medlem har rätt att till protokollet anmäla reservation mot ett beslut.

Årsmötets ordförande och valda protokollsjusterare har rätt att var och en till protokollet   bifoga anteckning med avvikande uppfattning om protokollsinnehållet.

5 kap      Valberedning

1 § Sammansättning

Valberedningen ska bestå av ordförande och 3 övriga ledamöter valda av årsmötet.

Valberedningen ska inom sig utse en viceordförande.

Valberedningen ska sammanträda när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

2 §  Åligganden

Styrelsens ordförande skall adjungeras tillvalberedningen.

Senast fyra veckor före Årsmötet skall valberedningen överlämna sitt förslag till styrelsen.

De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått kännedom om.
 

6 kap      Revision

1 § Sammansättning

Golfklubbens och GolfAB:s räkenskaper och förvaltning ska revideras av en ordinarie revisor, som är godkänd eller auktoriserad revisor, samt en suppleant. Dessa personer väljs

av årsmötet.

 2 § Åligganden

Revisorerna är valda av medlemmarna på årsmötet och ska årligen för deras räkning genomföra revisionen.

Revisorerna ska granska styrelsens arbete, räkenskaper och förvaltning för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret och utföras enligt god revisionssed inom svensk idrott samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast tre veckor innan årsmötet

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av Golfkoncernens räkenskaper, årsmötesprotokoll, styrelseprotokoll, avtal och övriga relevanta handlingar.

Golfkoncernens räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret ska vara revisorerna tillhanda senast fyra (4) veckor efter avslutat räkenskapsår.

Revisionsberättelsen ska ingå i möteshandlingarna.

7 kap      Styrelsen

1 § Sammansättning

Styrelsen ska bestå av ordförande och minst fem och högst åtta övriga ledamöter.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot.Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.

2 § Åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen Golfklubbensbeslutande organ och ansvarar för Golfklubbens och Golfkoncernens angelägenheter och den löpande ekonomiska förvaltningen.

Styrelsen ska inom ramen för dessa stadgar ansvaraför Golfklubbens och Golfkoncernens verksamhet samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

·      tillse att Golfklubben och Golfkoncernen följer gällande lagar och andra bindande regler, bestämmelser och beslut,

·      verkställa av årsmötet fattade beslut,

·      ansvara för och förvalta Golfklubbens och Golfkoncernens medel,

·       utöva Golfklubbens rösträtt på bolagstämman i GolfAB,

·      utgöra bolagets styrelse i GolfAB,

·      utöva arbetsgivaransvaret och säkerställa arbetsmiljön för anställda och ledare,

·      registrera och behandla samtliga medlemmarspersonuppgifter i Golfens IT-system och därvid upprätthålla personuppgiftsansvaret enligt lag och bestämmelser beslutade av SGF,

·      planera, leda och fördela arbetet inom Golfklubben och Golfkoncernens och för detta utarbeta arbetsordning och instruktioner för underliggande klubborgan,

·      fortlöpande informera medlemmarna om Golfklubbens angelägenheter i den utsträckning detta inte kan skada klubbens intressen,

·      lämna revisorerna upplysningar, räkenskaper och handlingarenligt vad som närmare anges i 6 kap 1 §,

·      förbereda och kalla till årsmöte och extraårsmöte,

·      begära att anställda och ledare uppvisar utdragfrån belastningsregistret enligt bestämmelserna i 8 kap. 5 § RF:s stadgar,

·      utse ombud och övriga representanter samt delta i beslutande möten inom de golf- och idrottsorganisationer som Golfklubben tillhör.

Ordföranden är Golfklubbens och Golfkoncernens officiella representant och ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter enligt dessa stadgar och övriga förklubben bindande regler, bestämmelser och beslut. Har ordföranden förhinder ska vice ordföranden, eller annan inom styrelsen som styrelsen utser, träda in i ordförandens ställe.

Styrelsen ska besluta om fördelning av arbetsuppgifterna genom en särskild upprättad arbetsordning.

3 § Kallelse, beslutsförhet och omröstning

Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden med uppgift om vilka ärenden som ska behandlas vid sammanträdet.

Vidsammanträdet ska ledamöterna vara närvarande fysiskt eller genom elektronisk uppkoppling (digitalt möte) eller i en kombinerad form (hybridmöte).

Ordföranden är skyldig att kalla till sammanträdedå minst två ledamöter begär det. Underlåter ordföranden att utfärda kallelsefår de som begärt sammanträdet kalla till det.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genomombud.

Ordföranden får besluta att brådskande ärende ska avgöras genom skriftlig behandling (beslut per capsulam). Ärende som beslutas per capsulam ska behandlas och fastställas på nästa ordinarie sammanträde.

Vid sammanträde eller beslutsfattande enligt föregående stycke ska protokoll upprättas och arkiveras. Protokoll ska föras i nummerföljd och undertecknas av mötesordföranden och utseddprotokollssekreterare. Samtliga i kallelsen angivna ärenden ska protokollföras med redogörelse för ärendet, styrelsens beslut samt eventuellt avvikande mening eller omröstning.

Om styrelsen inte beslutar om annat är protokollen inte offentliga. Protokollen ska dock alltid tillställas revisorer och valberedningen i god tid innan årsmötet.

4 § Delegering av beslutanderätten

Styrelsen får, där så är möjligt ur ett ansvarsperspektiv, delegera sina åtaganden och beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté, annat organ i Golfklubben, enskild medlem, anställd eller annan utsedd person. Sådana uppdrag kan gälla för viss tid eller tills vidare.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigandeenligt föregående stycke ska fortlöpande underrätta styrelsen härom.

8 kap     Golfklubbens organisation i övrigt

1 § Kommittéer

Golfklubben ska för sin verksamhet ha följandekommittéer:

 ·      Bankommitté

·      Damkommitté

·      Oldboyskommitté

·      Juniorkommitté

·      Tävlingskommitté

·      Fastighetskommitté

·      Medlemskommitté

·      Nätverkskommitté

2 § Instruktioner

Styrelse ska, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och skyldigheter som de underliggandekommittéerna har samt hur återrapportering till styrelsen ska ske.

3 § Budget och verksamhetsplan

Kommitté ska upprätta förslag till verksamhetsplan för kommittén att gälla under nästföljandeverksamhetsår. Planen ska ges in till styrelsen för godkännande och fastställande.

 

Banstatus & Öppettider

Restaurang

Välkomna in och njut av en god måltid i vår golfrestaurang - hål 19!.
Mån-Fre:
Öppet 09,00-16,00
Helger:
09,00-16,00 a lá carte meny!

Reception / Shop

För tidsbokning och övrig information kontakta vår reception. Vi tillämpar elektroniskt nyckelsystem för incheckning på hotellet. Mer information i samband med bokningen.
Mån-Fre:
08,00-16,00
Helger:
08,00-15,00

Status golfbanan

Lägesförbättring på den finklippta delen.
Mån-Fre:
06.00 - 19,00 (Bokningsbara tider)
Helger:
06.00 - 19,00 (Bokningsbara tider)

Kalender

Bedinge Golfklubb

Sveriges sydligaste golfklubb.
Golfbanevägen 10
231 75 Beddingestrand
0410-25514
KONTAKTA OSS